2014 MITSUKOSHI : EVENT『BOOK SHARE CAFE』・FURNITURE (日本橋本店) 2014 MITSUKOSHI : EVENT『BOOK SHARE CAFE』・FURNITURE (日本橋本店) 2014 MITSUKOSHI : EVENT『BOOK SHARE CAFE』・FURNITURE (日本橋本店) 2014 MITSUKOSHI : EVENT『BOOK SHARE CAFE』・FURNITURE (日本橋本店) 2014 MITSUKOSHI : EVENT『BOOK SHARE CAFE』・FURNITURE (日本橋本店) 2014 MITSUKOSHI : EVENT『BOOK SHARE CAFE』・FURNITURE (日本橋本店) 2014 MITSUKOSHI : EVENT『BOOK SHARE CAFE』・FURNITURE (日本橋本店) 2014 MITSUKOSHI : EVENT『BOOK SHARE CAFE』・FURNITURE (日本橋本店)
                                        © isetanmitsukoshi